ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

          เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง   เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนที่  9 ก   ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542

          ลักษณะที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงตั้งอยู่ในท้องที่  หมู่ที่  3  บางส่วน  หมู่ที่  4  บางส่วนและหมู่ที่  9  บางส่วนของตำบลท่าหลวง   อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี  มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  80  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  มาทางทิศเหนือประมาณ  205  กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  13  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

          ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง-หัวลำ (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร เป็นเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับถนนสายท่าหลวง-หัวลำ (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกห่างจาก ศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง-หัวลำ(ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง-หัวลำ (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือระยะ 150 เมตรจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับถนนสายท่าหลวง-หัวลำ (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายทะเลวังวัด-บ้านโพธิ์งาม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง-หัวลำ (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือระยะ 150 เมตร

          ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบริมถนนสายทะเลวังวัด-บ้านโพธิ์งาม ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ผ่านถนนสายชัยบาดาล-บ้านโพธิ์งาม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายชัยบาดาล-ด่านขุนทดไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 2,000 เมตร

          ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนาน ระยะ 2,000 เมตร กับถนนสายชัยบาดาล-ด่านขุนทด ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกจากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันออกตรงปากคลองพุพะเนียงฝั่งใต้       

          ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ  13  ตารางกิโลเมตร

          ประชากร ประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ.2559  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  มีประชากรทั้งสิ้น   3,983    คน  แยกเป็น                     

 

- จำนวนประชากรชาย             1,985            คน

- จำนวนประชากรหญิง             1,998           คน

- จำนวนครัวเรือน                  1,860             ครัวเรือน