โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          การคมนาคม การจราจร/ ขนส่ง

          เส้นทางคมนาคมหลักของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  คือทางรถยนต์ โดยมีทางหลวงแผ่นดินจำนวน  2  สาย  เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร  ได้แก่

ลำดับ

รายการ

ขนาด/ระยะทาง

1

2

ถนนสายชัยบาดาล-ด่านขุนทด

ถนนสายลำนารายณ์-วังม่วง

5 กม.

2.8 กม.

และมีถนนเทศบาลเป็นเส้นทางเชื่อมในแต่ละชุมชน  

 

การจัดการขนส่งมวลชน

          เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่าน 4 สาย คือ

          - สายลพบุรี เขาน้อย

          - สายลพบุรี ท่าหลวง ลำนารายณ์

          - สายกรุงเทพฯ วัดเขาสมโภชน์

          - สายเชียงใหม่ นครราชสีมา

การประปา

          เขตเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ใช้น้ำจากฝายพุขวางและน้ำบาดาลในการอุปโภคและบริโภค โดยมีกำลังผลิตน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน                

การไฟฟ้า

          หน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้ามี 1 แห่ง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง

การสื่อสารและโทรคมนาคม

มี 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์โทรเลขอำเภอท่าหลวง

ลักษณะการใช้ที่ดิน

ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรม 80% ทำธุรกิจ 10% อยู่อาศัยและสถานที่ราชการ 10%