สังคม

ด้านสังคม

          ชุมชน

          ในเขตเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงมีชุมชน จำนวน 4 ชุมชน  ได้แก่

1.  ชุมชนบ้านท่าหลวง

2.  ชุมชนบ้านเนินท่าหลวงฝั่งตะวันออก

3.  ชุมชนบ้านเนินท่าหลวงฝั่งตะวันตก

4.  ชุมชนบ้านใหม่ท่าหลวง

          ศาสนา

          ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 2 วัดได้แก่

1.  วัดท่าหลวง

2.  วัดพุพะเนียง

          วัฒนธรรม

          ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

1. งานประเพณีสงกรานต์ประมาณเดือน เมษายน

          กิจกรรมสังเขป มีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดจัดริ้วขบวน  การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฯลฯ

2. งานประเพณีลอยกระทงประมาณเดือน พฤศจิกายน

          กิจกรรมสังเขป จัดงานประเพณีที่วัดท่าหลวง กลางวันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ   แข่งขันเซปักตะกร้อ  กลางคืนมีมโหรสพฯลฯ

          การศึกษา

          สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน  3  โรงเรียน   ดังนี้

1.โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง มีครูจำนวน 29 คน  ห้องเรียน 21 ห้อง  นักเรียน 582 คน

2.โรงเรียนบ้านท่าหลวง มีครูจำนวน  5  คน  ห้องเรียน 7 ห้อง นักเรียน 64 คน

3.โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง (โรงเรียนเอกชน) มีครูจำนวน  28  คน ห้องเรียน  18 ห้อง  นักเรียน  376  คน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ห้องเรียน 4 ห้อง นักเรียน 80 คน

          กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

1) สนามฟุตบอลจำนวน            2        แห่ง

2) สนามบาสเก็ตบอลจำนวน       1        แห่ง

3) สนามตระกร้อจำนวน           2        แห่ง

4) ห้องสมุดประชาชนจำนวน      1        แห่ง

5) สวนสาธารณะจำนวน           1        แห่ง

6) สวนสุขภาพจำนวน              1        แห่ง

          สถานบริการสาธารณสุข

          มีการให้บริการทางสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้

1. โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง    1        แห่ง (โรงพยาบาลท่าหลวง)

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ     1        แห่ง

3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                   5        แห่ง

4. คลินิกเอกชน                     2        แห่ง

          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.รถยนต์ดับเพลิง จำนวน  2  คัน

          - คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535

          - คันที่ 2  จุน้ำได้12,000  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2553

2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

          - คันที่ 1 จุน้ำได้ 12,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535

          - คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,000 ลบ.ม. ได้รับถ่ายโอน พ.ศ. 2548

3. พนักงานดับเพลิง จำนวน  6  คน