สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 40 องศาเซลเซียส

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน กันยายน ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 1,500 มม.

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม มกราคม ต่ำสุดเคยวัดได้ 12 องศาเซลเซียส   

          แหล่งน้ำ

1. คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้วยพุขวาง

2. แม่น้ำป่าสัก 

          การระบายน้ำ

1. พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด

2. ระยะเวลาที่น้ำท่วมขังนานที่สุด วัน ประมาณช่วงระยะฤดูฝน

          น้ำเสีย

1. ปริมาณน้ำเสีย  50  ลบ.ม./วัน

2. ปัจจุบันยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

          ขยะ

1.ปริมาณขยะ  7  ตัน/วัน

2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยกเป็น

          - รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 5 ลบ.ม.ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2528

          - รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 4 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539

3. ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 7  ลบ.หลา/วัน

4. ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 7 ลบ.หลา/วัน กำจัดขยะโดยวิธีกองบนพื้นฝังกลบ

5. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลังสหกรณ์โคนมบ่อคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

          - ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 9 กม.

          - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 4 ไร่

          - เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน 6 ไร่

          - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก ประมาณ 5 ปี

6. สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ

          - ท้องถิ่นได้รับบริจาคจากประชาชน เมื่อ พ.ศ. 2541