การเมือง – การบริหาร

การเมือง การบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง    ประกอบด้วย

                      1. นายเริงศักดิ์                   รองแหยม           ประธานสภาเทศบาล

                       2. นายสำเร็จ                   สังข์วิเศษ            รองประธานสภาเทศบาล

                       3 นายโกญจา                   คุ้มปรีดี             สมาชิกสภาเทศบาล

                       4. นางสาววาสนา              เนียมงาม            สมาชิกสภาเทศบาล

                       5. นายเสน่ห์                   สงค์สะอาด          สมาชิกสภาเทศบาล

                       6. นายพิเชษฐ์                  กะพงษ์ทอง         สมาชิกสภาเทศบาล

                       7.นางบุปผา                    หมื่นชาตรี           สมาชิกสภาเทศบาล

                       8. นางสาวนงลักษณ์          สังข์ทอง             สมาชิกสภาเทศบาล

                       9. นายสำรวย                  ทันประโยชน์       สมาชิกสภาเทศบาล

                       10. นายวุฒิศักดิ์               บำรุงพานิชย์       สมาชิกสภาเทศบาล


                                    คณะผู้บริหาร     ประกอบด้วย

                        1. นายภิรมย์                   ผดุงกลิ่น            นายกเทศมนตรี

                        2. นางสาวพรประภา         ผดุงกลิ่น            รองนายกเทศมนตรี

                        3. นายวิโรจน์                  ผดุงกลิ่น            รองนายกเทศมนตรี

                        4. นายสมเกียรติ              สอนดา              เลขานุการนายกเทศมนตรี

                        5. นายสมบัติ                   สอนดา              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

การจัดส่วนราชการของเทศบาล

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดส่วนของเทศบาล พ.ศ.2533 เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  มีการจัดส่วนราชการ ดังนี้

-  สำนักปลัดเทศบาล

-  กองคลัง

-  กองช่าง

-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-  กองการศึกษา

-  กองการประปา

การคลัง

                        เทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้เป็นของตนเอง เช่นเดียวกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ โดยโครงสร้างรายได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งกำหนดว่าเทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

1.       ภาษีอากร

2.       ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

3.       รายได้จากทรัพย์สิน

4.       รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์

5.       รายได้เบ็ดเตล็ด

6.       รายได้จากเงินกู้  เงินอุดหนุน  เงินอุทิศ  และรายได้อื่นที่กฎหมายกำหนด

                 การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาล

- โรงฆ่าสัตว์เทศบาลจำนวน 1 แห่ง

- กิจการประปาเทศบาลมีกำลังการผลิตประมาณ  700  ลบ.ม./วัน