หน้าที่กองการศึกษา

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

        เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด  ประชาชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ  ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

        เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  จัดการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  จริยธรรมพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

      1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสากล

        2. พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

        3. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

        4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

        5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

        1. ให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

        2. ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

        3. ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์  รวมทั้งจัดการศึกษาให้ทั่วถึง

        4. ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

        5. ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขั้น