หน้าที่กองคลัง

กองคลัง  มีภาระหน้าที่ต่าง ๆ โดยสังเขป  ดังนี้

1.    งานบริการเกี่ยวกับงานผลประโยชน์  ได้แก่  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานทะเบียนพาณิชย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.    งานพัสดุและทรัพย์สิน  ได้แก่  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ การจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา  การจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ  การเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3.    งานการเงิน  ได้แก่  งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจัดตั้งงบประมาณรายรับ  รายจ่าย  ประจำปี  ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ  ค่าเช่าบ้าน  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน

4.    งานบัญชี  การตรวจเงินเทศบาลรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย  งบประมาณ  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล  การหักภาษีและนำส่งเงิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  รายงานการเงินประจำเดือน  ประจำไตรมาส  และประจำปี  เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง