หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอื่นๆตามแผนการสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรคติดต่อ งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.งานวางแผนมีหน้าที่ดังนี้

               1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข

               2)งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด

               3)งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆจากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข

               4)งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล

               5)งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

               6)งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

                 7)งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

               8)งานอื่นๆที่เกี่ยวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกอง ดังต่อไปนี้

               1)งานสารบรรณ

               2)งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุออปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

               3)งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

               4)งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

               5)งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

               6)งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

               7)งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

               8)งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

               9)งานสวัสดิการต่างๆ

               10)งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

               11)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               1)งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

               2)งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

               3)งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

               4)งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ

               5)งานกวาดล้างทำความสะอาด

               6)งานเก็บรวมรวบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

               7)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               1)งานเฝ้าระวังโรคระบาด

               2)งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

               3)งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

               4)งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์

               5)งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

               6)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               1)งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

               2)งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

               3)งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์

               4)งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

               5)งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

               6)งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

               7)งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์

               8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย