หน้าที่กองการประปา

หน้าที่กองการประปา      
กองการประปา มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้คือ
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค 
2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำ ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. การบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. การบริหารงบประมาณประจำปีของกองการประปา
5. การกำหนดนโยบายตามแผนงานผลิตน้ำประปาการให้บริการ การประปาเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยการแบ่งส่วนราชการภายในกองการประปาออกเป็น
1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
    1.1 ควบคุมดูแลด้านสารบรรณ
    1.2 งานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา
    1.3 งานพิมพ์ฏีกาเบิกเงิน   

2. ฝ่ายผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
    2.1งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
    2.2 งานสูบกรองน้ำแรงสูง-แรงต่ำ งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี
    2.3งานบำรุงรักษาไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา
    2.4งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายน้ำตะกอนในเส้นท่อน้ำประปา

    2.5งานการอ่านมาตรวัดน้ำและลงหน่วยน้ำ
    2.6งานตรวจสอบและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
  3.งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
    3.1 งานเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการ ระบบผลิต ระบบท่อจำหน่ายท่อส่งน้ำ
    3.2 งานควบคุมการติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ ปรับปรุงระบบผลิต

   3.3 งานสำรวจแนวผังแนวท่องานบำรุงรักษาซ่อมแซมท่อน้ำประปา

3.4 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ ตลอดจนการงดจ่ายน้ำประปา   
    3.5งานติดติดและติดตั้งมาตรวัดน้ำตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายผู้ลักลอบใช้น้ำประสานงานการ    ก่อสร้างระบบที่เกี่ยวกับระบบประปา
4.ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริหารจัดการ ดังนี้
    4.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        4.1.1 จัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
        4.1.2 งานรับเงิน จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของกองการประปา
        4.1.3 งานตรวจฏีกาเบิกเงินและจ่ายเงิน
        4.1.4 งานจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท และประมาณการรายรับ รายจ่าย
    4.2 งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        4.2.1 งานลงข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำประปา
        4.2.2 งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงินและบัญชีรายชื่อลูกหนี้
        4.2.3 งานจัดทำงบบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและงบบัญชี
        4.2.4 งานเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ
    4.3 งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        4.3.1 งานจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุของกองการประปา
        4.3.2 งานเบิก-จ่ายพัสดุ และลงบัญชีรายจ่ายประจำวัน
        4.3.3 งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของกองการประปา
        4.3.4 งานเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน