วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

 


พันธกิจ

- จัดให้มีและรักษาทางบกและทางน้ำ

- จัดให้รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ละผู้พิการ

- บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

- จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

- จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 

คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

ท่าหลวง ถิ่นงาม นามมงคล อารยะธรรม บรรพชน ล้ำค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำจรดฟ้า กระเช้าแขวน สิ่งแทนภาพเตือนตา ชาวประชารวมพลังสามัคคี

ประเพณีถ้วยพระราชทานงานแข่งเรือ

                                                 

ประพันธ์โดย

นางสาวพรประภา  ผดุงกลิ่น

(รองนายกเทศมนตรีบ้านท่าหลวง)